Statutul

Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

2011

Preambul

            Societatea de Ştiinţe Matematice din România (S.S.M.R.), sub diferitele denumiri purtate în decursul anilor (Societatea Gazeta Matematică (S.G.M.), Societatea de Ştiinţe Matematice şi Fizice (S.S.M.F.), Societatea de Ştiinţe Matematice (S.S.M.)) a fiinţat în temeiul Statutului S.G.M. din anul 1910, cu modificările aduse în anul 1932, al Statutului S.S.M.F. adoptat în anul 1949, al Statutului S.S.M. adoptat în 1964, cu modificările aduse în anul 1975 şi al Statutului S.S.M.R. adoptat în anul 1995.

            Ca urmare a modificărilor aduse prin Actele adiţionale din anii 2004, 2005 şi 2011, în conformitate cu dispoziţiile O.G. 26/2000, modificată şi completată cu O.G. 37/2003 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Societatea de Ştiinţe Matematice din România adoptă prezentul statut.

 

Titlul I

Numele Societăţii

            Art.1 - Societatea de Ştiinţe Matematice din România, denumită în continuare prescurtat “Societatea”, este o Asociaţie, funcţionează cu sediul central în Bucureşti, Str. Academiei, nr. 14, Sector 1, pe o perioadă nelimitată. “Societatea” este o persoană juridică de drept privat, are un caracter apolitic şi neguvernamental, fără scop patrimonial.

 

Titlul II

Scopul Societăţii

   Art. 2 - Scopul Societăţii este:

 1. cultivarea şi răspândirea cunoştinţelor matematice;
 2. îndrumarea cercetărilor originale şi a educaţiei matematice;
 3. militarea pentru recunoaşterea rolului Matematicii în societatea românească.

Art. 3 -  Pentru a-şi atinge scopul, Societatea îşi propune:

 1. reprezentarea comunităţii matematice din România în relaţiile cu autorităţile pentru  atingerea scopului societăţii; 
 2. apărarea drepturilor profesionale şi sociale ale membrilor săi;
 3. paticiparea la dezbaterea stării generale a învăţământului matematic românesc;
 4. editarea si difuzarea revistei Gazeta Matematică;
 5. editarea si difuzarea unor cărţi, reviste, pliante, produse informatice.
 6. coordonarea şi participarea la proiecte şi granturi naţionale şi internaţionale;
 7. organizarea de cursuri şi manifestări ştiinţifice;
 8. organizarea de concursuri; 
 9. acordarea de premii si distinctii;
 10. organizarea de secţii specializate şi departamente;
 11. participarea la organizarea de biblioteci, centre educaţionale şi de cercetare;
 12. colaborarea instituţională cu societăţi ştiinţifice şi organizaţii din  ţară şi din străinătate.

 

Titlul III

Membrii Societăţii

            Art. 4 - Societatea este formată din membri persoane fizice şi persoane juridice. Membrii individuali pot fi membri titulari, membri titulari de onoare sau membri de onoare. Un membru persoană juridică poate delega un reprezentant pentru a asista la adunările generale ca observator, fără drept de vot deliberativ. În cadrul adunărilor generale, pot vota doar membrii titulari care au achitat cotizatia la zi în ultimii doi ani.

Membrii persoane fizice ai societăţii pot fi licenţiaţi în matematică sau în alte domenii, profesori din învăţământul primar şi preprimar, studenţi şi elevi cu rezultate deosebite la matematică, alte persoane care dovedesc interes pentru promovarea matematicii.

Membrii persoane juridice sunt instituţii, facultăţi, departamente, institute de cercetare, biblioteci, organizaţii care prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea, răspândirea sau utilizarea matematicii. Cuantumul cotizatiei anuale este stabilit de Consiliul Director.

            Art. 5 - Persoanele care doresc să devină membri ai Societăţii solicită înscrierea printr-o cerere scrisă adresată  Consiliului Director al filialei. Cererile de înscriere sunt aprobate de Consiliul Director al filialei.

            Art. 6 - Nu pot deveni membri ai Societăţii persoanele decăzute din drepturile civile prin hotărâre judecătorească definitivă.

            Art.7 - Membrii Societăţii au următoarele drepturi:

 1. să participe la acţiunile organizate de Societate sau de filialele sale şi să prezinte în cadrul acţiunilor organizate de Societate comunicări ştiinţifice sau metodice din domeniul ştiinţelor matematice;
 2. să solicite Societăţii sprijin în finalizarea unor lucrări de cercetare personală sau în publicarea rezultatelor cercetărilor lor în publicaţiile Societăţii;
 3. să propună spre publicare probleme, articole şi note în publicaţiile Societăţii;
 4. să  participe, cu vot deliberativ, la adunările generale ale Societăţii şi ale filialei din care fac parte;
 5. să îşi depună candidatura sau să fie propus drept candidat la alegerile pentru organele de conducere ale filialei şi/sau ale Societăţii, precum şi să propună candidaţi pentru aceste organe;
 6. să  fie aleşi în Consiliul Director;
 7. să  ceară sprijnul Societăţii în situaţiile în care le sunt încălcate drepturile profesionale.

            Art. 8 - Membrii Societăţii au următoarele îndatoriri:

 1. să  respecte prevederile Statutului Societăţii şi să susţină atingerea scopului Societăţii prin activitate voluntară;
 2. să  susţină material Societatea prin plata cotizaţiei anuale şi abonarea la cel puţin una dintre publicaţiile sale; să se preocupe de atragerea de fonduri pentru Societate;
 3. să participe la activităţile Societăţii.

          Art. 9 - Membrii Societăţii care, din diferite motive, doresc să părăsească Societatea trebuie să anunţe în scris comitetul filialei din care fac parte despre hotărârea lor, indicând şi data retragerii.

       Art. 10 -  Membrii Societăţii care nu îşi achită cotizaţia timp de doi ani succesivi vor fi înştiinţaţi de Consiliul Director al filialei. Dacă persoanele respective  nu-şi achită cotizaţiile restante în primele trei luni de la primirea înştiinţării scrise, vor fi consideraţi retraşi din Societate.

            Art.11 - Un membru al Societăţii care, prin atitudinea, comportarea şi faptele sale aduce prejudicii morale sau materiale Societăţii, poate fi exclus din Societate cu o majoritate de 2/3 din voturile adunării generale a filialei din care face parte, într-o şedinţă la care a fost invitat să ia parte.

 

Titlul IV

Organizarea şi conducerea Societăţii

            Art.12 - Societatea de Ştiinţe Matematice din România este organizată pe principiu teritorial în filiale. Acestea se organizează, în general, în toate judeţele ţării. În unele judeţe, în funcţie de particularităţile geografice şi administrative, precum şi de numărul de membri, se pot organiza mai multe filiale.

            Art 13 - Forul suprem de conducere a Societăţii  este Adunarea Generală.  Adunarea Generală a Societăţii se întruneşte cel putin o dată pe an, cu participarea delegaţilor filialelor, aleşi în acest scop în adunările generale ale acestora. Norma de reprezentare a filialelor la Adunarea Generală a Societăţii se stabileşte de către Consiliul Director al Societăţii.

            Art. 14 – Adunarea Generală a Societăţii poate fi convocată şi în şedinţă extraordinară ca urmare a unei hotărâri a cel puţin 1/2 din numărul de membri ai Consiliului Director sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul filialelor Societăţii.

           Art. 15 - Adunarea Generală a Societăţii este statutar constituită prin prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor aleşi (în adunările generale ale filialelor) şi ia hotărâri cu majoritatea de 2/3 a delegaţilor prezenţi. După o a doua eventuală convocare, Adunarea Generală devine statutară cu prezenţa a ½ din numărul de membrii, iar hotărîrile se iau cu majoritate simplă.

            Art. 16 - Adunarea Generală a Societăţii are următoarele atribuţii:

 1. aprobă ordinea de zi propusă de Consiliul Director;
 2. analizează activitatea Societăţii de la precedenta Adunare Generală;
 3. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi descarcă de gestiune Consiliul Director şi comisia de cenzori;
 4. dezbate probleme privind bunul mers al Societăţii, stabileste măsuri şi acţiuni menite să îmbunătăţească activitatea Societăţii;
 5. aprobă Statutul Societăţii precum şi eventualele modificări şi completări ale acestuia;
 6. alege şi revocă prin vot secret membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori;
 7. înfiinţează filiale ale Societăţii;
 8. aprobă sau modifică regulamentul de funcţionare al Societăţii;
 9. aprobă planul strategic şi codul etic al Societăţii elaborate de Consiliul Director;
 10. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

       Art. 161- Un membru al Societăţii care are un interes personal sau pentru rude ale sale, până la gradul al IV-lea inclusiv, în rezolvarea unei probleme supusă hotărârii Adunării Generale a Societăţii, nu va putea lua parte la deliberare şi la vot. Membrul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate Societăţii, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Hotărârile luate de Adunarea Generală a Societăţii în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii Societăţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă, în termen de 30 zile de la data la care a avut loc şedinţa.

       Art. 17 - Între două Adunări Generale, Societatea este condusă de un Consiliu Director, compus din 15-25 membri, aleşi prin vot secret de Adunarea Generală a Societăţii, dintre membrii cu cotizatia la zi pe ultimii 2 ani şi care şi-au depus candidatura înaintea alegerilor. Dacă  pentru o funcţie  nu există candidaturi până în ziua alegerilor, se vor accepta depuneri sau propuneri de candidaturi  în timpul şedinţei. Alegerile vor avea loc o dată la 5 ani, atât la nivel naţional cât şi în filiale. Procedura alegerilor va fi fixată prin regulamentul de funcţionare.

      Art. 18 - Adunările generale ale filialelor îşi vor alege reprezentanţii lor în Adunarea Generală a Societăţii. Numărul acestora va fi hotarât de Consiliul Director al Societăţii şi va fi proporţional cu numărul membrilor fiecărei filiale.

       Art. 19 - Cu cel putin 10 zile înainte de data fixată a Adunării Generale, filialele vor comunica Consilului Director numele reprezentanţilor în Adunarea Generală. Consiliul Director este ales pe funcţii, separat, prin depunere de candidaturi pentru preşedinte, primvicepreşedinte şi vicepreşedinţi; ceilalţi membri ai Consilului Director sunt aleşi de pe lista de candidaturi, în ordinea numărului de voturi obţinute. Votul pentru alegerea membrilor Consiliul Director este secret.

       Art. 20 – Odată cu Consiliul Director al Societăţii, Adunarea Generală alege şi cinci cenzori, dintre care cel puţin trei cu statutul de  membru al Societăţii. Membrii Consiliului Director al Societăţii nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

       Art. 21 - Consiliul Director este ales de Adunarea Generală şi are următoarea alcătuire:

 - Preşedintele  Societăţii;

 - Primvicepreşedintele  Societăţii;

 - 2-4 vicepreşedinţi ai Societăţii;

 - 11-19 membri, cărora li se vor stabili atribuţii precise în prima sedinţă a noului Consiliu Director.

Aceste atribuţii pot fi redistribute între membrii Consiliului Director pe perioada legislaturii.

Consiliul  Director va elabora un regulament de funcţionare a Societăţii, pe care îl va propune spre aprobare Adunării Generale.

Preşedintele reprezintă Societatea la nivel naţional şi internaţional, în toate acţiunile cu caracter civil. Preşedintele este ordonatorul de credite al Societăţii. Preşedintele  poate să delege Primvicepreşedintele ca responsabil al unor activităţi decurgând din atribuţiile care revin Preşedintelui, în condiţiile stabilite de Consiliul Director. În cazul reprezentării în justiţie, preşedintele poate fi înlocuit de un membru al Consiliului Director, împuternicit printr-o procură specială. Preşedintele conduce Consiliul Director şi Consiliul Consultativ. Preşedintele răspunde de mijloacele financiare, proiectele şi strategiile Societăţii.

Primvicepreşedintele răspunde de coordonarea activităţii filialelor, organizarea manifestărilor  ştiinţifice ale Societăţii, de comunicare şi informatizare.

Vicepreşedinţii şi Primvicepreşedintele vor conduce departamentele stabilite prin regulament. Primvicepreşedintele îl inlocuieşte pe Preşedinte în lipsa acestuia sau în imposibilitatea acestuia de a-şi îndeplini sarcinile, prin delegarea de către Preşedinte sau prin hotarârea Consiliului Director.

Secretarul general si directorii departametelor prevăzute în Regulamentul de funcţionare sunt numiţi de Consiliul Director. Secretarul general coordonează activitatea administrativă  a departamentelor,  răspunde de planificarea si desfăşurarea Adunărilor Generale şi a întrunirilor Consiliului Director, Consiliului de Administraţie şi Consiliului Consultativ. Secretarul general asigură redactarea proceselor verbale. 

       Art. 22 - Consiliul Director al Societăţii se întruneşte semestrial în şedinţă ordinară şi, ori de câte ori situaţia o impune, în şedinţă extraordinară. 

Consiliul Director îşi desfaşoară şedinţele statutar în prezenţa a cel putin 2/3 din numărul membrilor săi şi ia hotărârile cu majoritatea simplă a celor prezenţi. 

Consiliul Director al Societăţii are următoarele atribuţii:

 1. ia măsuri pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale, discută şi propune Adunării Generale  programele anuale de activitate şi bugetul de venituri si cheltuieli; prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Societăţii;
 2. stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale a membrilor Societăţii, precum şi cel al taxei de înscriere în Societate;
 3. elaborează regulamentul premiilor şi distincţiilor acordate de Societate, stabileşte numărul şi valoarea acestora;
 4. stabileşte schema de încadrare cu personal salariat a Societăţii (numărul de posturi, natura lor şi nivelul  retribuţiilor,  între limitele legale); scoate la concurs posturile libere din statul de funcţiuni al personalului salariat al Societăţii, promovează în funcţii şi eliberează din funcţii salariaţii Societăţii;
 5. convoacă, cu 60 de zile înainte, Adunarea Generală a Societăţii;
 6. realizează conducerea curentă operativă, administrarea şi reprezentarea Societăţii;
 7. convoacă, în şedinţe plenare, Adunarea Generală a Societăţii şi propune ordinea de zi a acestor şedinţe;
 8. îndrumă şi sprijină activitatea filialelor; verifică dacă au fost  respectate prevederilor Statutului Societăţii la alegerile din filiale; coordonează activitatea filialelor, centralizează planurile de muncă şi rapoartele anuale.
 9. propune Adunării Generale un regulament de funcţionare a Societăţii;
 10. numeşte Consiliul de Administaţie;
 11. asigură apariţia publicaţiilor ale Societăţii şi stabileşte componenţa comitetelor de redacţie ale acestor publicaţii;
 12. ia măsuri pentru implicarea Societăţii în expertizarea publicaţiilor matematice de nivel preuniversitar din România.

Au dreptul de a încheia acte juridice în numele şi pe seama Societăţii: Preşedintele şi Primvicepreşedintele.  

Au dreptul la semnătură la unităţile bancare unde Societatea are conturi deschise: Preşedintele şi încă trei persoane desemnate de către Consiliul Director.

       Art. 23 - Consiliul de Administraţie va asigura desfăşurarea activităţilor curente ale Societăţii. Consiliul de Administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ.

Consiliul de Administraţie este format din:

- Preşedintele Societăţii;

- Primvicepreşedintele Societăţii;

- Vicepreşedinţii Societăţii;

- Secretarul general al Societăţii; 

- Directorii unor departamente stabilite de Consiliul Director.

Consiliul de Administraţie prezintă informări asupra activităţii sale în şedinţele Consiliului Director.

       Art. 24 - În cadrul Societăţii funcţionează un Consiliu Consultativ alcătuit din membrii Consiliului Director, directorii de departamente şi preşedinţii filialelor sau reprezentanţii acestora. Acesta analizează activitatea curentă a filialelor, dezbate documentele elaborate de  Consiliul Director şi face propuneri privind strategia Societăţii.

Consiliul Consultativ se întruneşte cel puţin o dată pe an.

Consiliul Consultativ poate face propuneri şi în urma consultării electronice a membrilor săi.

       Art. 25 - Consiliul Director al Societăţii îşi desfăşoară statutar şedinţele în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor săi.

       Art. 26 - Comisia de cenzori verifică gestiunea Societăţii şi informează semestrial Consiliul Director al Societăţii asupra activităţii financiare a Societăţii.

Atunci când consideră necesar, comisia de cenzori poate solicita convocarea Consiliului Director al Societăţii pentru prezentarea unor situaţii deosebite care impun luarea unor măsuri ce intră în atribuţiile acestuia.

Comisia de cenzori prezintă rapoarte şi la Adunarea Generală a Societăţii.

       Art. 27 - Pentru efectuarea unor lucrări administrative, redacţionale, editoriale şi de difuzare a publicaţiilor sale, Societatea are un personal salariat încadrat cu normă întreagă sau fracţiuni de normă, cu funcţia de bază la Societate sau prin contract de colaborare, precum şi colaboratori sau alt personal angajat temporar.

       Art. 28 - Conducerea filialei se realizează de către adunarea generală a membrilor, care se convoacă o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie.

       Art. 29 - Adunarea generală a filialei se convoacă de către comitetul filialei. La cererea a 1/3 din numărul membrilor filialei se poate organiza (convoca) şi adunarea generală extraordinară a filialei.

       Art. 30 - Adunarea Generală a filialei este statutar constituită în prezenţa a cel puţin ½ din numărul membrilor filialei, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

       Art. 31 - Adunarea generală a filialei Societăţii are următoarele atribuţii:

 1. dezbate şi aprobă darea de seamă prezentată de comitetul filialei şi raportul comisiei de cenzori;
 2. dezbate şi aprobă programul de activitate propus de comitetul filialei;
 3. alege Consiliul Director al filialei şi comisia de cenzori la fiecare cinci ani;
 4. ratifică înscrierile de noi membri făcute de comitetul filialei;
 5. alege reprezentanţii la Adunarea Generală a Societăţii conform normelor statutare de reprezentare.

       Art. 32 - Între două adunări generale de alegeri ale filialei, conducerea acesteia se exercită de către Consiliei  ei director.

       Art. 33 – Consiliul Director al filialei este alcătuit din 7-15 membri şi are următoarea componenţă:

- un preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi, un secretar, un casier; ceilalţi membri ai Consiliului Director pot avea, după nevoi, diferite însărcinări.

       Art. 34 – Consiliul Director al filialei Societăţii are următoarele atribuţii:

 1. conduce activitatea filialei şi administrează fondurile acesteia;
 2. întocmeşte programul de activitate al filialei pe baza programului Consiliului Director al Societăţii introducând şi activităţi proprii;
 3. convoacă adunarea genarală a filialei;
 4. popularizează publicaţiile Societăţii şi participă la activitatea de contractare a abonamentelor la aceste publicaţii şi la alte forme de difuzare a lor;
 5. desfăşoară, conform programului de activitate al Societăţii, manifestări ştiinţifice, didactice, concursuri;
 6. face înscrieri de noi membri;
 7. prezintă Consiliului Director programele anuale de activitate proprii, dări de seamă anuale, rapoarte privind îndeplinirea anumitor hotărâri ale Consiliului Director;
 8. asigură încasarea cu regularitate a cotizaţiilor anuale şi ţinerea la zi a evidenţei membrilor şi operaţiilor financiare.

       Art. 35 – Filialele care au gestiune proprie aleg  o comisie de cenzori. Comisia de cenzori a filialei, formată din trei membri, verifică gestiunea filialei şi informează, cel puţin o dată pe an, Consiliul Director al filialei asupra activităţii financiare.

       Atunci când consideră necesar, comisia de cenzori poate solicita convocarea Consiliului Director al filialei sau Adunarea Generală a acesteia pentru prezentarea unor situaţii deosebite, care impun luarea unor măsuri urgente.

       Art. 36 - Filialele Societăţii din centrele universitare acordă sprijin în buna desfăşurare a activităţii filialelor din raza lor de activitate.

       Art. 37 - Consiliul Director al Societăţii poate dizolva, la propunerea a cel puţin 3 membri ai Consiliului Director al Societăţii, Consiliul Director al unei filiale în următoarele cazuri:

 1. se constată desfăşurarea unor activităţi care contravin Statutului Societăţii şi/sau care aduc prejudicii materiale şi morale filialei şi, implicit, Societăţii;
 2. se constată nerespectarea principiilor democratice în conducerea filialei.

       Art. 38 - Lucrările Adunării Generale a Societăţii, ale adunărilor generale ale filialelor, precum şi cele ale şedinţelor Consiliului Director al Societăţii şi ale consiliilor directoare ale filialelor sunt consemnate în procese verbale care se păstrează în arhiva Societăţii, respectiv a filialei.

 

Titlul V

Mijloacele Societăţii

       Art. 39 - Pentru atingerea scopului său, Societatea de Ştiinţe Matematice dispune de:

 1. munca voluntară şi dezinteresată a membrilor săi care nu sunt şi salariaţi ai Societăţii;
 2. taxele de înscriere şi cotizaţiile anuale achitate de membrii săi;
 3. sumele încasate din vânzarea publicaţiilor Societăţii (prin abonamente şi prin vânzarea liberă);
 4. dobânzile bancare acordate sumelor depuse în conturi;
 5. donaţii ale unor persoane fizice;
 6. sponsorizări din partea anumitor organizaţii, instituţii sau alte persoane fizice şi juridice;
 7. orice alte surse legale de venituri.

       Art. 40 - Sumele provenite din plata taxelor de înscriere şi 50% din cele provenite din cotizaţiile anuale ale membrilor sunt vărsate lunar de către filiale Consiliului Societăţii într-un fond centralizat. Restul de 50% din sumele provenite din cotizaţii rămâne la dispoziţia filialelor şi este folosit pentru realizarea acţiunilor de felul celor prevăzute în Statutul Societăţii.

       Art. 41 - Nici un membru retras sau exclus nu poate pretinde vreun drept asupra averii Societăţii.

      Art. 42 - Manipularea fondurilor băneşti ale Societăţii şi administrarea patrimoniului ei se fac cu respectarea reglementărilor generale prevăzute de legile în vigoare.

 

Titlul VI

Dispoziţii generale

      Art. 43 - Consiliul Director al Societăţii poate acorda, cu ratificarea Adunării Generale, titlul de Membru de Onoare al Societăţii unor personalităţi marcante din domeniul matematicii, din ţară sau din străinătate, care au o contribuţie deosebită la progresul ştiinţelor matematice.

Titlul de membru de onoare poate fi acordat şi unor persoane juridice.

      Art. 44 - Adunarea Generală a Societăţii poate acorda, la propunerea Consiliului Director, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi, titlul de Preşedinte de Onoare al Societăţii. Consiliul Director al Filialei poate acorda titlul de Preşedinte de Onoare al Filialei. Acest titluri  se acordă pe viaţă.           

 

Titlul VII

Dispoziţii finale

           

      Art. 45 - Durata unui mandat în Consiliul Director, precum şi în Consiliile Directoare ale filialelor este de cinci ani. Dupa ocuparea aceleiasi funcţii timp de două mandate succesive, preşedintele, primvicepreşedintele şi vicepreşedintii Societăţii nu pot fi realeşi în aceeasi poziţie decât după o vacantare de un mandat.

      Art. 46 - După expirarea unui mandat, la alegerile următoare, cel mult 2/3 dintre membrii vechilor organe de conducere pot fi realeşi pentru un nou mandat.

      Art. 47 - Biroul Consiliului Societatii, ales conform statutului din 2005, va exercita atribuţiunile Consiliului Director până la noile alegeri şi va elabora „Regulamentul de funcţionare” al Societăţii care va fi supus spre aprobare Adunării Generale.  De asemenea, comitetele de filiala devin Consilii Directoare ale filialelor.

      Art. 48 - Membrii Consiliului Director al Societăţii, precum şi cei ai Consiliilor Directoare ale filialelor, aflaţi în funcţie la data aprobării prezentului Statut, pot să-şi depună candidatura sau pot fi propuşi în organele de conducere ale Societăţii la noile alegeri.

      Art. 49 - Filialele Societăţii transmit anual Consiliului Director listele nominale cu membrii înscrişi, cu cotizaţia la zi.

      Art. 50 - S.S.M.R. îşi desfăşoară activitatea în România şi stabileşte legături ştiinţifice cu societăţi similare din alte ţări.

 

Titlul VIII

Dizolvarea şi lichidarea Societăţii

      Art. 51 - Societatea se va dizolva:

a) de drept prin:

 • nerealizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director  în conformitate cu statutul Societăţii, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau Consiliul  Director trebuiau constituite ;
 • reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;

b ) prin hotărâre judecatorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • când scopul sau activitatea Societăţii a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 • când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • când Societatea urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 • când Societatea a devenit insolvabilă;

c ) prin hotărârea Adunării Generale.

      Art. 52 - În cazul dizolvării Societăţii bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

      Art. 53 - În cazurile de dizolvare arătate la Art. 51 pct a) şi b), lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecatorească. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Societăţii şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de Cenzori.

      Art. 54 - Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot să realizeze numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

      Art. 55 - Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la data publicării dizolvării Societăţii.

      Art. 56 - După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul   asociaţiilor şi fundaţiilor al judecatoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Societatea şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

      Art. 57 - Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistreaza nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreuna cu toate registrele şi actele Societăţii şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

      Art. 58 - Societatea încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat de lichidatori, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.