PLANUL DE COMUNICARE AL S.S.M.R 2014
Proiect
ANALIZĂ DE CONTEXT

   Prezentare generală

   Societatea de Științe Matematice din România (SSMR) este o organizație cu o activitate neîntreruptă de peste un secol, fiind continuatoarea Societății Gazeta Matematică (SGM). Înființată în 1910, SGM avea ca scopuri ”răspândirea gustului pentru studiul științelor matematice și îndrumarea cercetărilor originale relative la această ramură de știință” și ca principală activitate editarea revistei Gazeta Matematică, ce apare fără întrerupere din 1895 și se adresează deopotrivă elevilor, profesorilor și iubitorilor de matematică.
   Principalele scopuri ale SSMR sunt similare cu cele inițiale inițiale ale Societății Gazeta Matematică: ”cultivarea şi răspândirea cunoştinţelor matematice, îndrumarea cercetărilor originale şi a educaţiei matematice”, dar adaugă o componentă nouă: ”militarea pentru recunoaşterea rolului matematicii în societatea românească”.  Pentru a atinge aceste scopuri, SSMR păstrează în centrul atenției editarea și publicarea Gazetei Matematice la standarde actuale, și-a diversificat activitățile și publicațiile și face eforturi pentru atragerea unui număr mai mare de membri și participanți la activitățile pe care le organizează, precum și de utilizatori ai publicațiilor sale. SSMR organizează, de asemenea, manifestări științifice și editează revista Bulletin Mathématique, în care apar cercetări originale avansate.
   Printr-un efort de păstrare a tradițiilor, dar și de adaptare continuă, SSMR este astăzi o organizație cu un statut și o organizare administrativă modernizate, recunoscută la nivel național și internațional pe baza unor parteneriate cu autorități centrale și locale (MEN, universități, inspectorate, școli), companii private, respectiv cu organizații similare din Europa (EMS, MASSEE) sau SUA (AMS).

   Filiale și membri

   Numărul membrilor plătitori de cotizație a fost de aproximativ 3000 în 2012. Printr-un proces juridic au fost înființate 51 de filiale în toate județele țării, dintre care peste 20 participă la toate activitățile Societății, iar 12 au un site propriu.
Comunicarea cu conducerile filialelor și cu membrii se realizează continuu, în scopul informării în legătură cu activitățile organizate de SSMR, prin mijloace electronice - email, site, facebook, newsletter - dar și prin telefon sau fax. Filialele informează periodic conducerea Societății despre activitățile curente și își mobilizează membrii să participe la acțiunile naționale sau regionale organizate de SSMR. Astfel, transmit numărul de membri și detalii administrative, lista activităților organizate la nivel local, anunțuri privind concursurile și activitățile științifico-metodice regionale cu participarea mai multor filiale, organizate de obicei în colaborare cu conducerea SSMR.
   Fiecare membru al Consiliului de Administrație ține legătura cu un număr stabilit de filiale, iar fiecare filială a desemnat o persoană de contact care are următoarele sarcini: se ocupă de site, de anuarul filialei și de înscrierea membrilor filialei în anuarul Societății, transmite informații și documente între filială și conducerea națională. Comunicarea cu unele filiale este dificilă, deoarece fie președintele sau persoana de contact nu folosesc poșta electronică, fie Comitetul Director are doar o activitate simbolică.

   Publicații

   Tirajul Gazetei Matematice în 2013 a fost de 8750 exemplare. Celelalte publicații au rolul de a asigura în mod complementar resurse științifice sau metodice pentru categorii de public diverse (Bulletin Mathematique, Gazeta Matematică seria A, Didactica Matematică, Romanian Mathematical Competitions, Gazeta Matematică Junior, Gazeta Matematică Prichindel). Didactica Matematică se adresează profesorilor și are un tiraj de 1600 exemplare. Bulletin Mathématique se adresează cercetătorilor din toată lumea, are un tiraj de 180 exemplare și este distribuită mai ales în străinătate.

   Activități

   SSMR organizează sau sprijină organizarea unor activități de formare și perfecționare pentru profesori, elevi și studenți, care ar putea fi diversificate sau multiplicate, în măsura în care resursele finaciare și logistice permit. Există și un exemplu de bună practică, prin acreditarea cursului anual de formare pentru profesori, care se finalizează prin furnizarea de credite pentru profesori.
SSMR organizează manifestări științifice, cum sunt Conferința Anuală și este partener la congresele internaționale organizate în România sau în Sud-Estul Europei.

   Sponsori

   Comunicarea cu sponsorii se realizează în cadrul proiectelor sau cu ocazia evenimentelor importante. Este necesară dezvoltarea unui plan pe termen mediu de identificare și atragere de noi sponsori și de menținere/fidelizare a celor existenți, în conformitate cu Planul strategic.

   Mass media

   SSMR publică periodic, pe site-ul Societății, comunicate de presă, care sunt transmise și unor agenții de presă.  Președintele Societății și alți membri acordă interviuri unor ziare și posturi TV.

VALORI

   Onestitate, Competență, Excelență, Tradiție, Continuitate

VIZIUNE

   Suntem dedicați promovării excelenței în educația și cercetarea matematică.

MISIUNE

   Sprijinim răspândirea cunoștințelor matematice în rândul profesorilor, elevilor și studenților, susținem dezvoltarea și promovarea de cercetări originale, contribuim la cultivarea interesului pentru matematică, încurajăm utilizarea matematicii în toate domeniile cunoașterii.

ANALIZA SWOT

Puncte tari

 • Statutul este modernizat și adaptat la contextul actual.
 • Sunt folosite instrumente de comunicare funcționale: email, site, Facebook, forum, newsletter.
 • Forurile de conducere se întâlnesc periodic (Adunarea Generală, Consiliul Director, Consiliul de Administrație).
 • Filiale sunt definite din punct de vedere formal în toate județele; 12 au cel puțin 100 membri și activitate substanțială.  În anuarul SSMR s-au înscris 552 membri din cei 3000 care au plătit cotizația în 2012.
 • Comunicarea cu o parte din filiale se realizează în condiții bune, prin intermediul președinților sau al unei persoane de contact.
 • Sunt organizate activități științifice și metodice periodice cu un număr rezonabil de participanți.
 • Unii membri contribuie voluntar la activitățile Societății.
 • Sunt editate și difuzate publicații de calitate  care se adresează unor tipuri diverse de public țintă.
 • Gazeta Matematică seria B este o publicație cu tradiție istorică și utilitate recunoscută în pregătirea elevilor și profesorilor.
 • Bulletin Mathematique este o publicație științifică acreditată ISI.
 • Există o rețea de distribuitori pentru GMB și Didactica, la care se adaugă abonamentele și vânzarea cu amănuntul.  GMB este vândută prin distribuitori în 35 de județe; în 11 județe se vând peste 100 de exemplare. Didactica Matematică este vândută prin distribuitori în 4 județe.
 • Există o rețea internațională de parteneriate de difuzare  pentru Bulletin.
 • SSMR are relații de colaborare funcționale cu Ministerul Educației, universități, inspectorate, școli.
 • SSMR are relații de colaborare și activități comune cu organizații internaționale similare (EMS, MASSEE, AMS)
 • SSMR are relații bune cu o parte a mass media.

Puncte slabe

 • O parte din filiale sunt neorganizate sau au o activitate minimă.
 • Comunicarea se face lent cu unele filiale datorită neutilizării mijloacelor moderne.
 • Nu se reușește încasarea cotizațiilor de la toți membrii, iar datele privind numărul membrilor cu cotizația plătită în filiale sunt incomplete.
 • Înscrierea în Anuarul Societății este doar parțial realizată.
 • SSMR este încă nereprezentativă în rândul cadrelor din învățământului universitar și cercetare.
 • Training insuficient pentru personalul care este implicat în activități de planificare și dezvoltare.
 • Fonduri mici alocate publicității pentru publicații și campaniilor de conștientizare a rolului SSMR și a beneficiilor pe care le oferă membrilor.

Oportunități

 • SSMR și GMB au un prestigiu datorat vechimii și realizărilor din trecut.
 • SSMR este unica organizație de profil din România recunoscută drept interlocutor în țară și în străinătate.
 • Există un public țintă numeros care poate beneficia de publicațiile și activitățile SSMR în scopul dezvoltării școlare și profesionale.
 • Exsită o atitudine aparent favorabilă la nivel politic și administrativ pentru schimbări pozitive în educație.

Amenințări

 • Nivelul profesional tinde să fie descendent, mai ales printre cadrele didactice tinere din școli și universități.
 • Numărul cadrelor didactice tinere este în scădere.
 • Există o presiune financiară asupra profesorilor din învățământul preuniversitar și a asistenților și lectorilor din universități.
 • Ponderea matematicii în programele școlare este în scădere.
 • În licee și facultăți există tendința de a nu organiza concursuri de admitere serioase.
 • Se observă o barieră la nivelul percepției publice în ceea ce privește matematica.
 • Publicațiile SSMR sunt concurate de unele publicații locale.

SCOP

   Scopul Planului de comunicare este să contribuie la realizarea misiunii SSMR prin îmbunătățirea și diversificarea strategiilor de comunicare și promovare legate de activitățile și publicațiile SSMR în rândul tuturor categoriilor de public țintă.

OBIECTIVE

 1. Eficientizarea comunicării cu membrii, conducerile filialelor și cadrele didactice cu scopul creșterii numărului de membri, îmbunătățirii activității filialelor și creșterii numărului de voluntari.
 2. Îmbunătățirea informării și promovării legate de activitățile și publicațiile SSMR în vederea creșterii numărului de beneficiari ai activităților SSMR și a numărului de utilizatori ai publicațiilor SSMR.
 3. Îmbunătățirea promovării misiunii și consolidarea la nivelul mass media și a publicului larg a percepției asupra contribuției SSMR la creșterea calității educației matematice.

PUBLIC ȚINTĂ

 • Colaboratori
 • Conducerile filialelor
 • Membri
 • Profesori din învățământul preuniversitar
 • Cadre didactice universitare și cercetători științifici
 • Elevi
 • Studenți
 • Părinți
 • Școli și universități
 • Autorități centrale și locale
 • Sponsori
 • Mass media

MIJLOACE

   Instrument 1: E-mail
   Grupuri țintă: colaboratori, conducerile departamentelor și ale filialelor, membri, profesori din învățământul preuniversitar, cadre didactice universitare și cercetători științifici, școli și universități

Activități:

A.1.1. Completarea bazei de date care conține numele și adresele de e-mail pentru:
a) colaboratorii departamentelor;
b) colaboratorii publicațiilor;
c) partenerii schimburilor la Bulletin (actuali și potențiali);
d) președinții și persoanele de contact din filiale;
e) inspectorii de specialitate din inspectoratele școlare județene; 
f) universitari cu funcții de conducere (decani, prodecani, directori departamente)
A.1.2. Elaborarea unei baze de date care să conțină lista școlilor la nivel național și adresele de e-mail de contact (acolo unde este posibil).
A.1.3. Transmiterea de informații folosind baza de date, în vederea informării și promovării activităților și publicațiilor SSMR.
A.1.4. Colectarea de date de la filiale.

Termene limită:

A.1.1.a. 01 iunie 2014
A.1.1.b. 01 iunie 2014
A.1.1.c. 30 iunie 2014
A.1.1.d. 30 iunie 2014
A.1.1.e. 30 iunie 2014
A.1.1.f. 30 iunie 2014
A.1.2. 31 decembrie 2014
A.1.3. permanent
A.1.4. permanent

Responsabili: Doru Ștefănescu, Luminița Dumitrică, responsabilii regionali, Ana-Maria Nadolo, președinții și persoanele de contact din filiale.
Buget: nu este cazul

Instrument 2: Site SSMR
Grupuri țintă: toate

Activități:

A.2.1. Actualizare periodică
Termene limită: permanent

Responsabili: Radu Gologan, Doru Ștefănescu, Ana-Maria Nadolo, Laurențiu Silviu Vasile
Buget: nu este cazul

Instrument 3: Site-uri filiale
Grupuri țintă: membri, profesori din învățământul preuniversitar, cadre didactice universitare și cercetători științifici, elevi și studenți, părinți, școli și universități

Activități:

A.3.1. Informare privind situația filialelor care au site-uri, cu ocazia întânirilor la care participă conducerile filialelor.
A.3.2. Campanie de încurajare a elaborării de noi site-uri.

Termene limită:

A.3.1 Adunarea Generală  și Ședința Consiliului Consultativ din 26 aprilie 2014.
A.3.2. Cu ocazia ședințelor Consiliului Director și întîlnirilor cu conducerile filialelor.

Responsabili: Doru Ștefănescu, Laurențiu Silviu Vasile, responsabilii regionali, președinții filialelor
Buget: nu este cazul

Instrument 4: Forum

Grupuri țintă: colaboratori, membri, profesori din învățământul preuniversitar, elevi și studenți, părinți

Activități:

A.4.1. Reactivarea forumului
Termene limită: începând cu 2015
Responsabili: Doru Ștefănescu, Laurențiu Silviu Vasile
Buget: nu este cazul

Instrument 5: Facebook: https://www.facebook.com/ssmr.ro
Grupuri țintă: publicul larg
Activități:
A.5.1. Anunțuri și afișări
Termene limită: permanent
Responsabili:  Radu Gologan, Laurențiu Silviu Vasile, Cătălin Gherghe
Buget: nu este cazul

Instrument 6: Twitter: https://twitter.com/SSMR_RO
Grupuri țintă: publicul larg
Activități:
A.6.1. Anunțuri
Termene limită: permanent
Responsabili: Radu Gologan, Laurențiu Silviu Vasile, responsabilii regionali
Buget: nu este cazul

Instrument 7: Youtube http://www.youtube.com/SSMRRO
Grupuri țintă: publicul larg
Activități:
A.7.1. Înregistrări video
Termene limită: permanent
Responsabili: Radu Gologan, Laurențiu Silviu Vasile
Buget: nu este cazul

Instrument 8: Newsletter SSMR
Grupuri țintă: colaboratori, conducerile departamentelor și ale filialelor, membri, profesori din învățământul preuniversitar, cadre didactice universitare și cercetători științifici, sponsori

Activități:
A.8.1. Elaborarea și expedierea a 3 numere anual
Termene limită: 24.04, 10.09, 15.12
Responsabili: Doru Ștefănescu, Luminița Dumitrică, Laurențiu Silviu Vasile
Buget: nu este cazul

Instrument 9: Newsletter filiala București
Grupuri țintă: conducerile filialelor, membri, profesori din învățământul preuniversitar, cadre didactice universitare și cercetători științifici, școli și universități
Activități:
A.9.1. Elaborarea și expedierea a 3 numere anual
Termene limită: 15.05, 15.09, 02.12
Responsabili: Doru Ștefănescu, Luminița Dumitrică, Vicențiu Rusu
Buget: nu este cazul

Instrument 10: Anuar
Grupuri țintă: membri
Activități:
A.10.1. Completarea anuarului cu membrii care au plătit cotizația în 2012 (comunicare prin e-mail cu conducerile filialelor în vederea colectării listelor)
Termene limită: 30 iunie 2014
Responsabili: Doru Ștefănescu, Laurențiu Silviu Vasile, Sebastian Gheorghiță
Buget: nu este cazul

Instrument 11: Rapoarte anuale de activitate ale departamentelor și filialelor
Grupuri țintă: membri
Activități:
A.11.1. Elaborarea rapoartelor de activitate ale departamentelor SSMR
A.11.2. Elaborarea și trimiterea electronică către conducerile filialelor a unui model de raport anual.
A.11.3. Colectarea rapoartelor de activitate ale filialelor.
A.11.4. Elaborarea unei sinteze privind activitățile filialelor în 2013, postarea acesteia pe site-ul SSMR și expedierea către conducerile filialelor.
Termene limită:
A.11.1. 15 aprilie 2014
A.11.2. 10 februarie 2014
A.11.3. 01 mai 2014
A.11.4. 18.04. 2014
Responsabili: Radu Gologan, Doru Ștefănescu, responsabilii regionali, conducerile departamentelor și ale filialelor
Buget: nu este cazul

Instrument 12: Mapă de prezentare SSMR
Grupuri țintă: membri, profesori din învățământul preuniversitar, cadre didactice universitare și cercetători științifici, școli și universități, autoriăți centrale și locale, sponsori, mass media
Activități
A.12.1. Stabilirea conținutului.
A.12.2. Elaborarea materialelor.
A.12.3. Finalizarea mapei
Termene limită:
A.12.1. – A.12.3 – 2015
Responsabili: Radu Gologan, Doru Ștefănescu, Luminița Dumitrică
Buget: va fi stabilit în 2015

Instrument 13: Broșură GMB
Grupuri țintă: membri, profesori din învățământul preuniversitar, elevi și studenți, părinți, școli și universități, sponsori, mass media
Activități:
A.13.1. Stabilirea conținutului.
A.13.2. Elaborarea materialelor.
A.13.3. Tipărirea broșurii.
Termene limită:
A.13.1. 15.05.2014
A.13.2. 15.07.2014
A.13.3. 04.09.2014
Responsabili: Radu Gologan, Doru Ștefănescu, Luminița Dumitrică
Buget: 2500 lei

Instrument 14: Catalog publicații
Grupuri țintă: membri, profesori din învățământul preuniversitar, elevi și studenți, părinți, școli și universități, sponsori, mass media
Activități:
A.14.1. Stabilirea conținutului.
A.14.2. Elaborarea materialelor.
A.14.3. Alcătuirea unui fișier pdf și afișarea pe site, tipărirea catalogului printr-o sponsorizare.
Termene limită:
A.14.1. – A. 14. 3 - 2015
Responsabili: Radu Gologan, Doru Ștefănescu, Luminița Dumitrică
Buget: va fi stabilit în 2015

Instrument 15: Pliant în limba română
Grupuri țintă: membri, profesori din învățământul preuniversitar, cadre didactice universitare și cercetători științifici
Activități:
A.15.1. Revizuire pliant 2013
A.15.2. Tipărire și distribuire
Termene limită:
A.15.1. 2015
A.15.2. Cu ocazia unor evenimente/La decizia conducerii
Responsabili: Doru Ștefănescu, Luminița Dumitrică
Buget: va fi stabilit în 2015

Instrument 16: Participare la evenimente și activități
Grupuri țintă: toate
Activități:
A.16.1. Participare la evenimentele și activitățile organizate de SSMR sau de filiale/colaboratori/alte organizații, în cadrul cărora se vor face cunoscute misiunea/valorile/scopurile/activitățile/publicațiile SSMR.
A.16.2 Participarea la târgul de carte Gaudeamus (prin Paralalea 45)
Termene limită: permanent
Responsabili: Radu Gologan, Mircea Trifu, conducerile departamentelor și ale filialelor, colaboratori
Buget: nu este cazul

Instrument 17: Scrisori de mulțumire/felicitare
Grupuri țintă: colaboratori, conducerile filialelor, membri, școli și universități, sponsori
Activități:
A.17.1. Elaborarea și trimiterea de scrisori de mulțumire/felicitare

Termene limită: sărbători religioase, sfârșitul anului, alte ocazii
Responsabili: Radu Gologan, Doru Ștefănescu, Luminița Dumitrică, Ana-Maria Nadolo
Buget: 500 lei

Instrument 18: Diplome
Grupuri țintă: membri, profesori din învățământul preuniversitar, cadre didactice universitare și cercetători științifici,  elevi și studenți, școli și universități
Activități:
A.18.1. Elaborarea, tipărirea și distribuirea diplomelor
Termene limită: cu ocazia unor evenimente/conform deciziilor luate de conducere
Responsabili: Radu Gologan, Mircea Trifu
Buget: 3000 lei

Instrument 19: Comunicate de presă
Grupuri țintă: mass media
Activități:
A.19.1. Elaborare comunicate, transmitere către redacții publicații și agenții de presă, afișare pe site-ul SSMR
Termene limită: permanent
Responsabili: Radu Gologan, Doru Ștefănescu, Laurențiu Silviu Vasile, Mircea Trifu
Buget: nu este cazul

Instrument 20: Interviuri/Articole în presă
Grupuri țintă: mass media, publicul larg
Activități:
A.20.1. Acordarea de interviuri și elaborarea de articole pe teme educaționale
Termene limită: permanent
Responsabili: conducerea SSMR, colaboratori
Buget: nu este cazul

Instrument 21 Alte materiale (de exemplu sacoșe inscripționate cu logo-ul GMB)
Grupuri țintă: beneficiari ai publicațiilor, membri, elevi
Activități:
A.21.1. Comenzi sacoșe
A.21.2. Distribuire sacoșe
A.21.3. Contactare firme de profil, comenzi tricouri
A.21.4. Distribuire tricouri
Calendar:
A.21.1.  01.07.2014
A.21.2. permanent
A.21.3. 2015
A.21.4. 2015
Responsabili: Doru Ștefănescu, Ion Robicek, Ana-Maria Nadolo
Buget: 500 lei (sacoșe), pentru tricouri se va stabili în 2015

Monitorizarea și evaluarea se vor realiza permanent, pe baza indicatorilor prezentați în Anexa 1. Planul de comunicare va fi revizuit anual.