Raport asupra activităţilor SSMR 2008

R A P O R T

asupra activităţilor desfăşurate de S.S.M.R. în anul 2008

 

Activitatea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România în anul 2008 s-a desfăşurat, ca şi în anii anteriori, pe baza Planului de activităţi aprobat de Consiliul SSMR în şedinţa din ianuarie 2008. Cât priveşte întocmirea prezentului raport, menţionăm că au fost utilizate informări ale membrilor Biroului SSMR, precum şi informaţiile cuprinse în site-urile filialelor (puţine la număr). Au lipsit rapoartele anuale ale filialelor, rapoarte care trebuiau prezentate în adunările generale anuale şi trimise la sediul central în luna decembrie.

Colaborarea între SSMR şi filiale s-a îmbunătăţit. A fost realizată o listă a activităţilor organizate de Filialele Societăţii şi de Inspectoratele Şcolare Judeţene în perioada ianuarie-iunie 2009 şi se află în construcţie o bază de date privind membrii filialelor şi conducerile acestora, care se va publica electronic. Numărul de membri cotizanţi a crescut, de asemenea numărul de abonamente la Gazeta Matematică. În acest sens, evidenţiem numărul mare de abonamente ale filialelor Iaşi (prof. Vasile Nechita), Bistriţa (prof. Nicolae Sanda), Sibiu (prof. Nicolae Suciu), Mehedinţi (prof. Gheorghe Căiniceanu), Alba (prof. Ionel Trifon), creşterea semnificativă a numărului membrilor Filialei Bucureşti, activităţile notabile ale unor filiale noi (Filiala Comăneşti), sau ale altor filiale cum ar fi cele de la Bistriţa, Craiova, Constanţa sau Timiş.

 

I.                  

Situaţia financiară. Resursele materiale ale Societăţii

 

O problemă care, chiar dacă nu a figurat în mod explicit în Planul de activităţi, a stat în atenţia Biroului Consiliului SSMR, a fost asigurarea unor resurse materiale care să permită realizarea obiectivelor propuse, în condiţiile unei situaţii financiare nu tocmai corespunzătoare. Au fost derulate numai acele activităţi care aveau asigurate resurse financiare certe, altele decât cele de la buget. Au fost monitorizate atent fondurile provenite din vânzarea revistelor şi din cotizaţii pentru a putea acoperi cheltuielile legate de plata tipografiei şi a salariilor. Au fost asigurate plăţile pentru evaluarea casei din Răsuri şi intabularea ei, cu taxele fiscale achitate la zi. Au fost diminuate drastic fondurile pentru deplasări. Informaţii complete în acest sens se găsesc în Raportul de gestiune şi în Raportul Comisiei de cenzori.

Premierea elevilor la Olimpiada Naţională (diplome şi medalii), organizarea şi susţinerea Şcolii de vară de la Buşteni şi o parte a Concursului Gazetei Matematice s-au făcut exclusiv din sponsorizări, iar majoritatea deplasărilor membrilor Biroului în teritoriu s-au făcut din surse proprii.

Au fost utilizate fonduri oferite de Firma WBS, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Camera Notarilor Publici Bucureşti, Softwin, S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. şi S.C. MEDICAL EXPRESS.

În urma Protocolului de colaborare încheiat între Universitatea din Bucureşti şi S.S.M.R., începând cu numarul 4/2008, publicaţia Bulletin Mathématique este tipărită la Editura Universităţii, iar cheltuielile sunt suportate de universitate.

Fundaţia Dinu Patriciu a sponsorizat în totalitate tipărirea numerelor 1-6/2009 ale Gazetei Matematice Seria B. Aceasta face să fim în limitele contractului privind plata tipografiei.

Ca situaţia financiară a Societăţii să se situeze la parametri corespunzători este necesar însă ca numărul de reviste vândute să ajungă la cel puţin 8-10.000 exemplare (în prezent, tirajul lunar este de 6.500 exemplare).

Recentul Protocol încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării înlesneşte abonarea fiecărei şcoli la Gazeta Matematică. O anumită inerţie şi o optică deformată a unor conduceri de şcoli şi inspectorate şcolare şi, la urma-urmei, neimplicarea colegilor noştri, profesorii de matematică din fiecare şcoală, în această problemă face ca mărirea tirajului revistei să rămână, deocamdată, un deziderat.

Veniturile Societăţii au crescut în urma creşterii numărului de abonamente şi a distribuirii mai eficiente a Gazetei Matematice. O mică sumă a provenit şi din cumpărarea publicaţiilor SSMR prin folosirea de către profesori a fondului de “100 de euro”. Încasările din cotizaţii au crescut cu aproximativ 50%, ceea ce dovedeşte că filialele s-au preocupat de creşterea numărului de membri. Un aport, încă modest, a fost şi răspunsul dat de membrii SSMR la apelul de a dona 2% din impozitul anual către Societate.

 

II.               

Editarea şi distribuirea publicaţiilor Societăţii

 

Una dintre principalele preocupări ale Biroului S.S.M.R. a fost asigurarea editării şi distribuirii publicaţiilor Societăţii, activitate care s-a desfăşurat la cote de responsabilitate inegale.

Un adevărat reviriment a cunoscut Bulletin Mathématique, singura noastră publicaţie care asigură schimburi regulate cu străinătatea. Prin efortul colectivului redacţional (Ioan Tomescu, Doru Ştefănescu, Cătălin Gherghe) a fost asigurat un nivel calitativ ridicat, revista fiind cotată ISI în prezent. Plasarea revistei pe această scară valorică ridicată obligă colectivul de redacţie la o activitate deosebită de selecţie a materialelor, având în vedere că numărul colaboratorilor a crescut foarte mult. Schimburile cu partenerii străini asigură îmbogăţirea bibliotecii de periodice a S.S.M.R. cu valoroase reviste din străinătate.

Din păcate, însă, această bibliotecă nu este valorificată în niciun fel, Societatea neavând spaţiu corespunzător şi nici personal de întreţinere. Avem promisiuni din partea B.C.U. că ar putea gestiona această bibliotecă, dar deocamdată lucrurile trenează.

Revista Gazeta Matematică Seria A, cu un tiraj de 650 exemplare pe număr, manifestă sincope în apariţie, în prezent fiind tipărit abia nr. 3/2008. Posturile de redactor şef şi redactor au fost desfiinţate, urmând ca activitatea redacţională (neretribuită) să fie asigurată, cu delegaţie, de un colectiv mai larg, condus de preşedintele Societăţii.

Revista Gazeta Matematică Seria B, principala publicaţie a Societăţii, cea care asigură resursele financiare ale acesteia, şi-a mărit puţin tirajul, ajungând la 6.500 exemplare/lună. Au existat unele dificultăţi în asigurarea ritmicităţii apariţiei (bunăoară, nr. 12/2008 a apărut în ianuarie 2009), dar revista se situează pe o curbă ascendentă privind calitatea.

Cu sprijinul material al firmei SOFTWIN a fost înfiinţat postul de secretar general de redacţie. A fost restructurat Comitetul de redacţie, în prezent acesta fiind format din 11 membri, 11 membri supleanţi şi 5 membri de onoare.

A fost bine primit de către elevi Suplimentul cu exerciţii al Gazetei Matematice, acesta urmând să fie distribuit gratuit împreună cu revista timp de 9 numere pe an şi să fie realizat în colaborare cu filialele Societăţii (până acum şi-au dat concursul filialele Prahova, Craiova, Dâmboviţa şi Maramureş).

Multe iniţiative venite din teritoriu au fost promovate prin publicarea în paginile Gazetei Matematice Seria B. Astfel, pentru o mai bună mediatizare a acţiunilor desfăşurate la nivel local, în numarul 1/2009 al Gazetei Matematice Seria B, precum şi pe site-ul S.S.M.R., a fost publicat programul activităţilor organizate de Filialele Societăţii şi de Inspectoratele Şcolare Judeţene, în perioada ianuarie-iunie 2009. De asemenea, începând cu 2008, S.S.M.R. a acordat diplome elevilor rezolvitori ai Gazetei Matematice, precum şi profesorilor acestora. Au fost premiaţi elevi din 16 judeţe, care au rezolvat un număr mare de probleme propuse pe parcursul anului şcolar 2007-2008.

A fost pregătită documentaţia necesară şi s-au făcut demersurile legale la C.N.C.S.I.S în vederea acreditării revistelor Gazeta Matematică seriile A şi B cu un calificativ cât mai înalt. Sperăm ca în următoarele săptămâni această acţiune să fie încheiată.

La Olimpiada Naţională de la Timişoara a fost editat Suplimentul olimpiadei, care a înglobat subiectele date la fazele judeţeană şi naţională ale olimpiadei, precum şi alte probleme primite la Comisia centrală de concurs. Elevii premiaţi cu diplome şi medalii S.S.M.R., precum şi membrii Comisiei centrale de concurs au primit gratuit câte un exemplar din acest Supliment.

A fost tipărită revista RMC 2008 (în limba engleză), o parte din tiraj  (250 exemplare) fiind distribuită gratuit la O.I.M. – 2008 de la Madrid.

Distribuirea publicaţiilor S.S.M.R. în teritoriu se face prin aceiaşi profesori voluntari care, cu eforturi, au reuşit să mărească puţin numărul de abonamente. S-a încercat timid şi scoaterea revistei la vânzare în librării (în Bucureşti, la librăria “M.Eminescu”) dar fără rezultate notabile.

 

III.            

Concursuri şi olimpiade

 

Începând cu acest an, SSMR a avut un statut mai apropiat de cel de co-organizator, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, al Olimpiadei Naţionale de Matematică. Să sperăm că acest statut va fi întărit de prezentul Protocol încheiat între M.E.C.I. şi S.S.M.R.

La etapa finală a Olimpiadei de la Timişoara, Societatea a premiat jumătate din participanţi cu diplome şi medalii ale S.S.M.R., distincţii intrate deja în tradiţie, urmărindu-se asigurarea unui caracter prietenos al concursului, cu sporite valenţe educative.

Concursul Gazetei Matematice din 2008 s-a desfăşurat, ca de obicei, la Piteşti, cu sprijinul Filialei S.S.M.R. din localitate, din Comisia de concurs făcând parte: Paul Radovici-Mărculescu, Liviu Pârşan, Mircea Trifu şi Marcel Ţena. Concursul a fost susţinut cu bani proveniţi din sponsorizări, filiala Piteşti asigurând, tot din sponsorizări, premierea câştigătorilor. La concurs au participat 42 elevi din clasele VII – XII din judeţele: Iaşi, Dolj, Gorj, Argeş, Cluj, Brăila, Vrancea, Timiş şi municipiul Bucureşti. După o selecţie dură (au fost necesare minimum 500 puncte pentru calificare), după două zile de concurs, cei 15 câştigători au primit premii mai mult decât modeste (premiul I – în valoare de 100 lei, premiul II – în valoare de 80 lei, premiul III – în valoare de 50 lei). Se cuvine să acordăm acestui concurs mai multă importanţă şi din acest punct de vedere, cu atât mai mult cu cât acesta a fost nominalizat drept concurs agreat de către  M.E.C.I. Fundaţia Lumina (preşedinte Dan Tiba) a oferit o sponsorizare în valoare de 300 lei, bani care au fost acordaţi ca premiu elevelor Sonea Andromeda (Focşani) şi Olan Maria (Iaşi), care au avut cel mai mare punctaj la Concursul Gazetei Matematice.

În ţară se desfăşoară o mulţime de concursuri judeţene şi interjudeţene (unele sunt chiar “naţionale”!) de matematică, nu toate sub egida S.S.M.R. La timpul potrivit şi în funcţie de spaţiul editorial disponibil, subiectele probelor acestor concursuri şi, de cele mai multe ori, listele premianţilor, au fost publicate în paginile Gazetei Matematice, mai ales că s-a înpământenit obiceiul ca un subiect pentru fiecare clasă să fie luat dintre problemele propuse în ultimele numere ale revistei (au fost şi excepţii!). S-a realizat, astfel, prin paginile revistei noastre, un util schimb de idei privind modalităţile de selectare a probelor de concurs.

Să menţionăm totuşi aici existenţa unor manifestări de acest gen care, sub o abia deghizată haină comercială şi în schimbul unor sume de bani numite “taxe de concurs”, “testează” cunoştinţele elevilor, “dezvoltă creativitatea” etc. Au apărut şi concursuri “mamut”, cu peste 1000 de elevi, desfăşurate în timp evident limitat (de regulă, o zi), la care evaluările sunt făcute în grabă, înlăturându-se contestaţiile, estompându-se obiectivele principale care stau la baza acestor manifestări.

Filiala Bucureşti a organizat, în colaborare cu Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române şi cu noul Centru de Excelenţă de la Colegiul Naţional “Sf. Sava”, prima ediţie a concursului de matematică Spiru Haret,  “fără taxe de concurs”, care a avut succes printre cei mai buni elevi.

La Universitatea Politehnică din Bucureşti a avut loc concursul de matematică pentru studenţi “Traian Lalescu”, concurs care a avut intermitenţe în desfăşurare, având mai mult un caracter zonal. Pentru anul 2009 concursul va fi organizat tot de către Universitatea Politehnică.

 

IV.             

Şcoli de vară, conferinţe, consfătuiri

 

În luna august 2008 a fost organizată la Buşteni de-acum tradiţionala Şcoală de vară pentru profesorii din învăţământul preuniversitar. Au participat 54 de cursanţi din 17 judeţe şi municipiul Bucureşti. Cele 21 de conferinţe au fost susţinute de 10 cadre didactice din centrele universitare Bucureşti, Cluj, Craiova, Timişoara şi Târgovişte: Adrian Albu, Dumitru Buşneag, Dorel Duca, Radu Gologan, Constantin Niculescu, Constantin Popovici, Dragoş Popescu, Doru Ştefănescu, Ioan Tomescu şi Andrei Vernescu. S-a propus ca Şcoala să includă, începând din 2009, o sesiune de referate şi comunicări metodico-ştiinţifice, care să aducă puncte la evaluarea activităţii cadrelor didactice.

În luna octombrie 2008 a avut loc la Bacău cea de-a 12-a Conferinţă Anuală a S.S.M.R., organizată în colaborare cu Filiala Bacău a S.S.M.R. şi Universitatea din Bacău. Menţionăm implicarea deosebită a domnului profesor Ion Radu, preşedintele filialei gazdă, în organizarea acestei activităţi. Desfăşurată pe 7 secţiuni, conferinţa a reunit profesori şi cercetători din 17 judeţe şi din majoritatea centrelor universitare din ţară. Au prezentat lucrări şi participanţi din Bulgaria şi Rusia. Am fost onoraţi cu prezenţa la lucrări a domnilor academicieni Solomon Marcus şi Radu Miron.

Filiala Cluj a S.S.M.R., în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a organizat la Cluj cea de-a 25-a Conferinţă de Didactică Matematică, cu participare preponderent ardelenească, dar şi cu “elemente” de dincoace de munţi.

Universitatea din Bucureşti a organizat la Vatra Dornei a 2-a Conferinţă de Criptografie şi Criptologie. La Târgu Mureş, în perioada 4-7 iunie 2008, s-au desfăşurat lucrările celei de-a 5-a Conferinţe de istorie a matematicii, la care şi-au dat concursul universităţile din Târgu Mureş, Budapesta, Miskolc şi Debrecen, animatorul principal fiind profesorul Péter Kőrtesi de la Universitatea din Miskolc. Din partea S.S.M.R. au participat domnii Mircea Becheanu, Mircea Trifu şi preşedintele Filialei Mureş a S.S.M.R, Adrian Petrescu.

Interesantă şi utilă a fost consfătuirea tematică “Tradiţie şi performanţă în pregătirea concursurilor şcolare”, organizată de către filialele S.S.M.R. din nordul ţării, cu o menţiune specială pentru domnul Nicolae Sanda, care a organizat şi consfătuirea similară în anul 2007.

Fililalele S.S.M.R. din județul Prahova au organizat deja tradiționala Sesiune de comunicări metodico-științifice a profesorilor de matematică din județul Prahova, ajunsă la a XXXV-a ediție, care s-a desfășurat în data de 15 noiembrie 2008, la Sinaia.

De bună seamă că în majoritatea filialelor s-au desfăşurat consfătuiri sau sesiuni de referate şi comunicări metodico-ştiinţifice, de regulă organizate în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene. Menţionăm pe cele de la Şcoala Centrală şi Liceul Nichita Stănescu din Bucureşti şi din centrele Drobeta Turnu Severin, Roman, Baia Mare, Comăneşti, Râmnicu Sărat, Buzău, Vălenii de Munte, Constanţa.

 

V.                

Aniversări şi comemorări. Diplomele de excelenţă

 

În anul 2008 a fost comemorat centenarul Nicolae Teodorescu la mai multe filiale din ţară (Bucureşti, Giurgiu, Craiova), dar şi la deschiderea Concursului Gazetei Matematice de la Piteşti, concurs care îi poartă numele. De asemenea, la Conferinţa Anuală de la Bacău au fost prezentate 7 lucrări despre contribuţia acad. N. Teodorescu la dezvoltarea şcolii matematice româneşti.

În luna octombrie 2008, Filiala Craiova a S.S.M.R. a organizat în satul Ţiu, comuna Cernăteşti, comemorarea profesorului C. Ionescu-Ţiu, fost redactor şef al Gazetei Matematice, nume care a populat revistele româneşti de matematică timp de mai bine de jumătate de veac.        

La Filiala Giurgiu a avut loc o emoţionantă de această dată aniversare a unui centenar, cel al profesorului Ion Mateescu, fost preşedinte al filialei, neobosit animator al şcolii matematice giurgiuvene.

Colegiul pentru premii şi distincţii a stabilit, în urma propunerilor venite de la filiale, laureaţii Diplomei de excelenţă a S.S.M.R.  pentru anul 2008, după cum urmează: pentru învăţământul universitar domnii: Toma Albu şi Dan Radu (Bucureşti), Constantin Niculescu (Craiova), Iulian Coroian (Baia Mare) şi Mihail Megan (Timişoara), iar pentru învăţământul preuniversitar domnii: Liviu Pârşan şi Ioan V. Maftei (Bucureşti), Constantin Rusu (Râmnicu Sărat) şi Ilie Stănescu (Sibiu). Aceste distincţii vor fi înmânate în prima parte a anului 2009, cu ocazia unor activităţi deosebite organizate de S.S.M.R. sau de filialele acesteia.

 

VI.             

Activităţi ale S.S.M.R. pe plan extern

 

S.S.M.R. este membru fondator al Societăţii Matematice din Europa de Sud-Est (M.A.S.S.E.E.) şi membru al Societăţii Europene de Matematică (E.M.S.), şi-a plătit regulat cotizaţia către aceste societăţi şi a participat la şedinţele cu caracter organizatoric. La alte activităţi am avut puţini reprezentanţi, de regulă cei care şi-au găsit singuri resurse financiare pentru deplasare şi cazare.

Astfel, dl. Radu Gologan a participat la şedinţa preşedinţilor E.M.S. de la Marsilia, dl. Doru Ştefănescu la şedinţele anuale ale Consiliilor M.A.S.S.E.E. (Atena) şi E.M.S. (Utrecht) iar dl. Vasile Berinde la reuniunile comitetului executiv al E.M.S. (din care face parte ca membru individual). Membri ai Societăţii noastre au participat la al 5-lea Congres European de Matematică de la Amsterdam.

Participarea românească la a 2-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică a Studenţilor (S.E.E.M.O.U.S) a fost notabilă, fiind reprezentaţi de echipe de la Universitatea Politehnică Bucureşti, Universităţile din Cluj şi Iaşi şi de la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. Echipa Universităţii Politehnice s-a clasat pe locul al doilea, iar studentul Tălău Cristian a obţinut locul I la individual.

 

VII.          

Probleme de patrimoniu. Probleme administrative

 

În legătură cu problemele de patrimoniu ale S.S.M.R., informăm Consiliul că în ceea ce priveşte casa din str. Răsuri a fost semnat un contract de asociere în vederea valorificării acestei proprietăţi, iar procedura se afla în desfăşurare. Clădirea a fost reevaluată de un expert, s-au făcut cadastrul şi intabularea şi s-au plătit impozitele la zi.

Începând cu anul 2009 se va relua şi problema casei din Calea Griviţei, al cărei dosar se află în arhivele Primăriei capitalei.

În vederea eficientizării activităţilor, a fost realizată o nouă schemă de organizare a personalului SSMR şi, de asemenea, s-a făcut revizuirea şi completarea fişelor de post ale angajaţilor.

 

Nădăjduim că realizările din anul 2008 constituie o bază realistă pentru îmbunătăţirea, în continuare, a activităţilor şi performanţelor Societăţii.

 

Biroul Consiliului S.S.M.R.